زادگاهم همه دانندکه در شلمان است شهرشلمان به خدا تاج سرگیلان است
پنج‌شنبه 10 دی‌ماه سال 1388
سرنوشت

مراقب رفتارت باش انها به گفتار تبدیل می شوند

مراقب گفتارت باش انها به کردار تبدیل می شوند

مراقب کردارت باش انها به عادت تبدیل می شوند

مراقب عادتت باش انها به شخصیت تبدیل می شوند

مراقب شخصیتت باش انها به سرنوشت تبدیل می شوند