زادگاهم همه دانندکه در شلمان است شهرشلمان به خدا تاج سرگیلان است
چهارشنبه 9 دی‌ماه سال 1388
شعر گیلکی مصطفی خدابنده شلمانی

عیشق امی کوچه مین بومابو

هنده امی کوچه مین گومابو

می دیل اسیر عیشق نبو برار جون

می دیل اسیر حرف مردوم ابو