زادگاهم همه دانندکه در شلمان است شهرشلمان به خدا تاج سرگیلان است
چهارشنبه 9 دی‌ماه سال 1388
شلمان

زادگاهم همه دانند که در شلمان است 

                     شهر شلمان به خدا تاج سر گیلان است 

صادقاً آنهمه زیبایی شلمان دیدی 

                           تاج سر کم بود او آبروی گیلان است